Home Zbiory i Kolekcje
ZBIORY I KOLEKCJE PDF Drukuj Email
Biblioteka
czwartek, 22 września 2011 13:50

 ZBIORY MBP

stan z dn. 31 XII 2017 r.

 

Wydawnictwa zwarte (vol.)

344183

Roczniki czasopism

5132

Stare druki (vol.)

522

Rękopisy i varia (jedn.)

146

Audiobooki

 2217

Prenumerata roczna czasopism

101

 

Stare druki XVI-XVIII w.
(Dział Starych Druków)

Najcenniejszą część księgozbioru zabytkowego stanowią cimelia XVI wieku. Reprezentują najważniejsze polonika piśmiennicze i typograficzne tego okresu. Najstarszym drukiem jest Statut Jana Łaskiego wydrukowany w krakowskiej oficynie Jana Hallera w 1506 r.; najmłodszym szesnastowiecznym Biblia w przekładzie ks. Jakuba Wujka z Drukarni Łazarzowej z 1599 r. Z pozostałych poloniców i druków obcych warto wymienić choćby samych autorów: Aleksander Gwagnin, Jan Pistorius, Stanisław Sarnicki, Martin Schrott, Berletius Martinus Scodrensis, Paweł Szczerbic, oraz drukarzy: Adam Berg (Monachium), Sebastian Henricpetri (Bazylea), Aleksy Rodecki, Mateusz Siebeneicher, Heinrich Steiner (Augsburg), Hieronim Wietor, Maciej Wirzbięta, Jan Wolrab.

Ciekawą grupę stanowią druki XVII i XVIII-wieczne, charakteryzujące się szerokim zakresem tematycznym i językowym. Znajdujemy wśród nich dzieła literackie, pozycje z zakresu myśli pedagogicznej, historiografii, wojskowości, botaniki, rolnictwa, filologii, geografii, heraldyki, druki kościelne (żywoty świętych, kazania) oraz podręczniki, słowniki, encyklopedie, druki urzędowe (statuty, akta prawne). Drukowane są, obok przeważającej łaciny, w języku: angielskim, francuskim, niemieckim, polskim, włoskim. Podstawę kolekcji starych druków stanowi część ocalałego księgozbioru xx. Sanguszków.

Katalog starych druków (w trakcie tworzenia)
Tarnowska Biblioteka Cyfrowa

 

plakat Zabytki piśmiennictwa polskiegostatuty 

Muzykalia
(Dział Starych Druków)

Zbiór muzykaliów obejmuje ponad 250 jednostek (druki muzyczne i odpisy rękopiśmienne). Prezentuje utwory kompozytorów polskich i obcych od XVIII do XX wieku. Najliczniej reprezentowana jest solowa twórczość instrumentalna, szczególnie fortepianowa, a także muzyka wokalna, tańce, muzyka kościelna. Jednym z ciekawszych obiektów z uwagi na proweniencję jest zbiór pieśni Gioacchino Rossiniego Soirées Muzicales z własnoręczną dedykacją autora dla księżnej Izabeli Sanguszkowej (Paryż 1835).
Katalog kartkowy

 

Rękopisy i varia
(Dział Starych Druków)

Sekcję rękopisów i variów stanowią fragmenty archiwum rodowego xx. Sanguszków z Gumnisk. Głównie jest to korespondencja oraz różnego rodzaju dokumenty, przeważnie o charakterze dewocyjnym (potwierdzenia otrzymania relikwii poszczególnych świętych czy potwierdzenia włączenia do bractw i stowarzyszeń religijnych). Najcenniejszymi obiektami są autografy dwunastu listów Zygmunta Krasińskiego do księżnej Izabeli Sanguszkowej z lat 1846-1851 oraz umowa zawarta między Bertelem Thorvaldsenem a Teklą z Sanguszków Potocką na wykonanie pomnika nagrobnego jej męża do katedry wawelskiej z 1820r.

Tarnowska Biblioteka Cyfrowa

 Listy Zygmunta Krasińskiego

Kartografia
(Dział Starych Druków)

Zbiory kartograficzne stanowią nieliczną grupę dokumentów. Składają się na nią atlasy, mapy i plany (w tym architektoniczne) z XVIII i XIX w. Do najciekawszych obiektów należą: Antonio Rizzi Zannoniego Carte de la Pologne(Paryż 1772), Atlas universel pour la Géographie de Guthrie. Second édition… Hiacynta Langlois (Paryż 1800), czy Atlas de l’ancienne Pologne… autorstwa Adolfa Dufoura i Feliksa Wrotnowskiego (Paryż 1850), Wojciecha Chrzanowskiego Karta dawnej Polski… (Paryż 1859).


Książka XIX wieczna 
(Dział Starych Druków)

Najliczniejsze w księgozbiorze historycznym MBP są książki XIX-wieczne (ok. 3000 woluminów). W tej grupie znajdują się publikacje praktycznie z każdej dziedziny wiedzy. Są opracowania naukowe, popularne, literatura piękna, szczególnie cenne są wielotomowe wydania dzieł Bogusławskiego, Kalinki, Karpińskiego, Krasickiego, Mickiewicza, Pola, Siemieńskiego, Słowackiego, Szujskiego, a także literatura młodzieżowa, pamiętniki, korespondencja, słowniki, encyklopedie, leksykony. Bogato reprezentowane są serie wydawnicze (literackie, naukowe, polskie i obce), m. in.: Biblioteka Historyczna, Biblioteka Najcelniejszych Utworów Literatury Europejskiej, Biblioteka Pisarzów Polskich, Biblioteka Polska Kazimierza Józefa Turowicza, Bibliotheque Contemporaine, czy Waverley Novels. Bardzo cenne są kolekcje czasopism ogólnopolskich z tego okresu, jak: Biblioteka Warszawska, Przegląd Polski, Przewodnik Naukowy i Literacki, Rozprawy Akademii Umiejętności (Wydział Filologiczny), kolekcje czasopism wydawanych w Tarnowie, jak: Pogoń i Unia, oraz pojedyncze egzemplarze: Dziennika Tarnowskiego, Gazety Tarnowskiej, Głosu Tarnowskiego, Iskry, Orła, Płomienia, Tarnowskiego Sokoła.

Na kolekcję książek XIX-wiecznych składają się fragmenty pierwszego księgozbioru Miejskiej Biblioteki Literacko-Naukowej im. J. Słowackiego oraz fragmenty księgozbiorów podworskich Sanguszków, Cieleckich, Konopków, Męcińskich, Stadnickich, Zborowskich, Zbyszewskich i Żabów.

Tarnowska Biblioteka Cyfrowa

 

Książka Obcojęzyczna
(Dział Książki Obcojęzycznej)

Księgozbiór powstał w 1995 roku dzięki darom Konsulatu Amerykańskiego, Austriackiego i Niemieckiego, Ambasady Angielskiej, Czytelni Anglistycznej Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Instytutu Francuskiego, Biblioteki Instytutu Goethego.

Największą kolekcję stanowią dary Instytutu Goethego (nowości wydawnicze Niemieckiego Rynku Książki, audiobooki w pełnej wersji językowej).

Podstawę księgozbioru obcojęzycznego stanowi beletrystyka, zarówno klasyka literatury pięknej, jak i nowa literatura współczesna ; wersje uproszczone literatury dla dorosłych, dzieci i młodzieży (wydawnictwa Penguin Readers, Macmillan, Oxford Bookworms Library) ; liiteratura popularnonaukowa (głównie opracowania dotyczące historii i kultury krajów anglo- i niemieckojęzycznych) ; podręczniki przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, matury z jezyków obcych i certyfikatów językowych. Sporą część księgozbioru stanowią audiobooki w języku angielskim i niemieckim oraz audio kursy do nauki języków obcych.

Obok książek księgozbiór obcojęzyczny obejmuje również czasopisma udostępniane na zewnątrz (prenumerata 8 tytułów) oraz pojedyncze numery innych tytułów (głównie darów z Instytutu Goethego w Krakowie).

 
Tarnoviana
(Centrum Wiedzy o Tarnowie i Regionie)

Księgozbiór stanowi podstawę informacii o Tarnowie i ziemi tarnowskiej. Obejmuje monografie Tarnowa, miast i wsi z regionu (wydania z XIX i XX w.), lokalnych szkół średnich i podstawowych, sprawozdania z działalności instytucji i towarzystw (np.Towarzystwo Szkoły Ludowej), przewodniki turystyczne, opracowania historyczne, tomiki poetów z regionu, mapy, czasopisma bieżące itp.

Tarnowska Biblioteka Cyfrowa

 

Książka Mówiona
(Filia nr 12)

Zbiór literatury pięknej polskiej i obcej, pamiętniki, bajki dla dzieci, kasety do nauki języków obcych, lektury z zakresu szkoły podstawowej i średniej.

Czasopisma
(Czytelnia Naukowa, Centrum Wiedzy o Tarnowie i Regionie, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Filie biblioteczne)

Biblioteka prenumeruje ok. 90 tyt. czasopism bieżących. Posiada roczniki czasopism lokalnych byłego woj. tarnowskiego i gmin obecnego powiatu tarnowskiego m.in.: "Temi", "Miasto i Ludzie", "Pogórze"' "Głosiciel", "Wiadomości Bocheńskie", "Zeszyty Wojnickie" itp. Ponadto roczniki czasopism dziedzinowych np.: "Handel Wewnętrzny", "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", "Bank i Kredyt", "Odra", "Dzienniki Ustaw", roczniki gazet, np. "Gazeta Wyborcza" (od 1998 r.).Płyty CD-ROM
(Dział dla Dzieci i Młodzieży)

Bazy bibliograficzne Biblioteki Narodowej (dostępne poprzez sieć wewnętrzną MBP lub na stronach www Biblioteki Narodowej) oraz multimedialne o charakterze encyklopedycznym i edukacyjnym dla dzieci i dorosłych: encyklopedie ogólne i dziedzinowe, słowniki językowe, przewodniki turystyczne, pomoce dydaktyczne z historii, literatury, astronomii, geografii, programy do nauki języków obcych (dla dzieci i dorosłych), bajki multimedialne. Udostępniane na miejscu oraz wypożyczane do domu.  

KOLEKCJE 

Kolekcja „Kalevali” [Kolekcja Norberta Lippóczego]
(Centrum Wiedzy o Tarnowie i Regionie)

Jeden z największych wielojęzycznych zbiorów Kalevali w Polsce. Książki te, jako dar Norberta Lippóczego, wybitnego kolekcjonera i działacza kultury, przekazywane były sukcesywnie Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Tranowie w latach 1988-1990, wszystkie opatrzone ekslibrisami ofiarodawcy. Zbiór liczy ok. 60 pozycji, w tym również opracowania Kalevali. Obok wydań w języku fińskim są także edycje w języku angielskim, estońskim, francuskim, niemieckim, polskim, rosyjskim słowackim i węgierskim. Najstarsze pochodzą z lat 20-tych XX, najciekawszym jest reprint z 1982 r. pt. Juhla-Kalevala – jest to wierna kopia wydania z 1922 r. z ilustracjami znanego fińskiego ilustratora Gallena-Kallela.

W lutym 1999 r. WBP otrzymała z Ambasady Fińskiej w Warszawie publikację Kalevala: 1835-1849-1999, wydaną przez Towarzystwo Miłośników Kalevali i Towarzystwo Literatury Fińskiej oraz Kalevala w przekładzie polskim Jerzego Litwiniuka.

kalevala

Kolekcja Lidii i Adama Ciołkoszów [zob.]
(Cnentrum Wiedzy o Tarnowie i Regionie)

Licząca 609 pozycji część emigracyjnego księgozbioru Lidii i Adama Ciołkoszów. Kolekcję tarnowską tworzą głównie książki wydane w Angli i Francji w latach 1939-1995, niemal kompletne roczniki (1947-1996) paryskiej Kultury, komplet Zeszytów Literackich z lat 1983-1986 oraz kwartalnika politycznego Aneks z lat 1973-1986. Pozycje książkowe zawierają cenne dedykacje znanych pisarzy i polityków (m.in. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Herminię Naglerową, Jana Nowaka-Jeziorańskiego). Księgozbiór został przekazany Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Tarnowie przez Instytyt Polski i Muzeum im. Generała Władysława Sikorskiego w Londynie w 1998 r.
800x600 Na przełomie roku 2015 i 2016 Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie powiększyła swoją kolekcję, przyjmując w darze od Biblioteki Jagiellońskiej dublety z księgozbioru Lidii i Adama Ciołkoszów, w liczbie 1060 egz. książek i czasopism.


Kolekcja Witolda Gryla [zob.]
(Centrum Wiedzy o Tarnowie i Regionie)

Kolekcja „tarnovianów” stanowi fragment części zbiorów przekazanych Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie po zmarłym zasłużonym dla miasta bibliofilu Witoldzie Grylu przez jego córkę Małgorzatę Kądziołę w 2007 r. Kolekcja licząca ok. 800 egzemplarzy zawiera głównie pozycje książkowe tematycznie związane z Tarnowem oraz liczne mapy i plany. Przechowywana w Dziale Informacyjno-Wydawniczym doskonale uzupełnia księgozbiór Centrum Wiedzy o Tarnowie i Regionie. Zawiera wiele bezcennych i unikatowych pozycji, np.: Dzieła Jana Tarnowskiego (Kraków, 1858). R. Piotrowski. Pamiętniki z pobytu na Syberii. T. 1-3 (Poznań 1860-1861), Pierwszy Synod Diecezji Tarnowskiej 1928 (Tarnów 1928), W. Bogatyński. Hetman Tarnowski (Kraków 1914), Teka grona konserwatorów Galicyi Zachodniej. T. 2 (Kraków 1906), pierwsze monografie Tarnowa (W. Balicki. Miasto Tarnów, 1831, J. Leniek, Fr. Herzig, Fr. Leśniak. Dzieje miasta Tarnowa, 1911, A. Piszowa. 600-lecie Tarnowa, 1930), Dembiński S. Rok 1846. Kronika dworów szlacheckich (Jasło 1896), Wł. Dworzaczek. Genealogia (Warszawa 1959).

  

Kolekcja harcerska dr hm Marii Żychowskiej [zob.]

(Centrum Wiedzy o Tarnowie i Regionie)

Księgozbiór harcerski liczący 647 pozycji, przekazany do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego przez dr hm Marię Żychowską w 2014 roku stanowi dorobek jej długoletnich badań nad dziejami Harcerstwa na Ziemi Tarnowskiej. Obejmuje książki i czasopisma ukazujące historię Związku Harcerstwa Polskiego od powstania ruchu skautowego w Polsce i na świecie przed I wojną światową do czasów współczesnych oraz bogate materiały szkoleniowe, służące wychowaniu młodzieży zgodnie z ideami tej organizacji.

 

Kolekcja Tadeusza Nowaka [zob. ]

(Centrum Wiedzy o Tarnowie i Regionie)

Licząca 1133 pozycje spuścizna po Tadeuszu Nowaku przekazana Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowie przez prof. Stanisława Balbusa zgodnie z wolą Zofii Iwańskiej-Nowak jest darem, który obejmuje książki, korespondencję, rękopisy, dyplomy, medale, maszynę do pisania oraz portret poety pędzla Jana Wałacha

 

Poprawiony: poniedziałek, 13 stycznia 2020 10:21
 
Copyright © 2020 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Free joomla themes designed by Lonex.