Home Kalendarium
KALENDARIUM PDF Drukuj Email
Biblioteka
czwartek, 22 września 2011 13:50

 

15.05.1908 - Uchwała Zarządu Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej o założeniu w Tarnowie biblioteki publicznej, gromadzącej dzieła z różnych dziedzin, głównie w języku polskim, dostępnej dla wszystkich mieszkańców

maj 1908 - Roman Zawiliński dyrektor tarnowskiego I Gimnazjum, wybitny językoznawca, ofiarowuje kilkusettomowy księgozbiór, tworząc tym samym zrąb przyszłej biblioteki

7.11.1908 - Uroczystym "Wieczorkiem ku czci Juliusza Słowackiego" urządzonym w sali "Sokoła" - otwarto Miejską Bibliotekę Literacko-Naukową im. J. Słowackiego Pierwszym kierownikiem Biblioteki został Józef Pollak, dr filozofii, literat, zastępca sekretarza tarnowskiego Koła TSL

1910 - Wydanie drukiem pierwszego katalogu książek dla 5 tys. tomów

1911-1913 - Pod kierownictwem Józefa Szaflarskiegogermanisty i filozofa, członka Zarządu TSL w Tarnowie, Biblioteka rozwija swoją działalność. Notowany jest wzrost: liczby tomów (5780 - 7217) i liczby wypożyczeń (72880 - 99036), liczba czytelników wynosi ponad 1000 osób

1914 - 1915 - Straty spowodowane działaniami wojennymi: zniszczenie 1400 tomów, spadek liczby czytelników do 210 osób

1913 - 1923 - Stanowisko kierownika Biblioteki sprawował Stefan Język, absolwent filologii klasycznej UJ, przewodniczący Komisji Doboru Książek w tarnowskim Kole TSL

3.05.1918 - Działacze tarnowskiego Koła TSL - Hubert Linde, Stefan Majewski i Stefan Język - nabyli budynek przy ul. Różanej (obecnie ul. Staszica 6), w którym Biblioteka znalazła siedzibę dopiero w 1948 r.

1919 - 1939 - Biblioteka tarnowska na czołowym miejscu wśród bibliotek miejskich w Galicji; wzrost księgozbioru do 24 tys. tomów

1923 - 1930 - Biblioteką kierował Andrzej Indyk, polonista i pedagog, który szczególną wagę przykładał m. in. do planowego uzupełnienia księgozbioru wartościowymi pozycjami wydawniczymi, co zaowocowało wzrostem popularności Biblioteki wśród tarnowian

1930 - 1932 - Funkcję kierownika Biblioteki pełni Maria Madeyska, która oprócz personelu zawodowego zatrudnia w Bibliotece uczniów gimnazjalnych jako wolontariuszy

5.02.1940 - Władze niemieckie zamykają Bibliotekę, przejmują lokal przy Placu Kazimierza Wielkiego 5, a księgozbiór umieszczają w piwnicach przeznaczonych na opał

2.02.1945 - Ponowne uruchomienie Biblioteki w trudnych warunkach lokalowych i z drastycznie (o 45%) zmniejszonym księgozbiorem. Bibliotekarki: Ewa Olszak, Anna Wolsza i Emilia Rompalska pracują ofiarnie, początkowo nie otrzymując wynagrodzenia

1.07.1945 - Ustanowienie Biblioteki oddziałem Biblioteki Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Stanowisko kierownika obejmuje pracownik Muzeum dr Maria Dziama, historyk

1.01.1947 - Na podstawie "Dekretu o bibliotekach" Zarząd Miasta Tarnowa przejmuje Bibliotekę pod swoją opiekę; w wyniku połączenia Biblioteki Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Miejskiej Biblioteki Literacko-Naukowej powstaje Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego

1.03.1948 - Kierownikiem Biblioteki zostaje germanista, filolog klasyczny i wizytator ministerialny Alfred Hodbod, który w czasie sprawowania tej funkcji (do r. 1956) dał się poznać jako doskonały organizator pracy bibliotekarskiej; przygotował wiele ciekawych wystaw i założył 8 filii bibliotecznych

4.05.1948 - Wiceprezydent Tarnowa JanPałka przekazał na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej, budynek przy ul. Staszica 6

16.01.1949 - Uroczyste otwarcie nowych pomieszczeń Biblioteki przy ul. Staszica 6, w których znalazły swoje miejsce następujące działy: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Czytelnia Naukowa i Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

23.05.1949 - Na spotkaniu przedstawicieli BJ i wrocławskiej Biblioteki Uniwersyteckiej z kierownikiem MBP A. Hodbodem zostaje uregulowana sprawa księgozbiorów podworskich. MBP otrzymała: stare druki polonica - 350 woluminów; stare druki obce - 5302 woluminów; nowe druki polskie i obce - 3000 woluminów

17.09.1949 - Przy Bibliotece utworzone zostało Tarnowskie Koło Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. Funkcję przewodniczącego otrzymał A. Hodbod

21.07. 1956 - Kierownictwo Biblioteki objął mgr Bronisław Jaśkiewicz, historyk, absolwent UJ

1956 - 1971 - Imponujący rozwój Biblioteki. Prowadzone są prace związane z uporządkowaniem i zabezpieczeniem księgozbioru. Kontynuowana jest działalność oświatowa i wystawiennicza. Otwartych zostaje kolejnych 8 filii bibliotecznych w różnych punktach miasta. Najciekawiej pracującym działem Biblioteki jest Oddział dla Dzieci i Młodzieży, który jest jedną z pierwszych bibliotek dziecięcych w woj. krakowskim. Stosowane są różnorodne formy pracy z czytelnikiem: począwszy od opowiadania i czytania bajek, poprzez organizowanie konkursów, projekcji filmowych, przedstawień kukiełkowych aż do zakładania kółek zainteresowań

1.02.1971 - Obowiązki Dyrektora MBP przejmuje mgr Zofia Mańkowa, historyk, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, doświadczony bibliotekarz, pracująca wcześniej na różnych stanowiskach, m. in. pełniąca obowiązki kierownika Biblioteki w l. 1965-1967

1971 - 1975 - Powołanie nowych działów Biblioteki: Działu Administracji i Księgowości, Działu Instrukcyjno-Metodycznego i otwarcie 2 kolejnych filii bibliotecznych. Następuje dalszy rozwój Biblioteki. Rok 1975 charakteryzują następujące dane: księgozbiór - 201 684 wol.; czytelnicy - 22143 osoby; wypożyczenia - 601051

17.07.1975 - Powołanie przez Wojewodę Tarnowskiego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - z połączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J.Słowackiego i Powiatowej Biblioteki Publicznej. W skład MBP wchodziły: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Czytelnia Naukowa, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Dział Instrukcyjno-Metodyczny oraz 14 filli na terenie Tarnowa. Stanowisko Dyrektora WBP powierzono dotychczasowemu dyr. MBP mgr Z. Mańkowej, która sprawowała tę funkcję do grudnia 1981 r.

1975 - 1991 - Miejska Biblioteka Publiczna stanowiąc trzon WBP funkcjonuje w jej strukturze do końca 1991 r. We wrześniu 1982 r. dyrektorem WBP zostaje mgr Zofia Rogowska, polonista, dotychczasowy zastępca. W tych latach na terenie Tarnowa powstają cztery nowe filie biblioteczne; jednak z powodu złych warunków lokalowych likwidacji uległy trzy filie (nr 4, 6, 8)

2.01.1991 - Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Miasta a Dyrektorem WBP - o podziale zadań i kompetencji związanych z działalnością bibliotek publicznych w Tarnowie - Zarząd Miasta zobowiązał się m. in. do zapewnienia środków finansowych i przydziału lokali dla Biblioteki. Funkcję zastępcy Dyrektora WBP do spraw bibliotek miejskich objęła mgr Janina Kania, absolwentka filologii polskiej UJ, b. instruktor WBP, wieloletni pracownik Działu Gromadzenia Zbiorów, skarbnik ZO SBP

1991 - Władze miasta finansują w całości utrzymanie filii bibliotecznych w Tarnowie. Samorząd Miasta przydzielił WBP nowe pomieszczenie o pow. 200 m kw. z przeznaczeniem dla Czytelni Naukowej. Remontem kieruje zastępca Dyrektora WBP. Autorem adaptacji wnętrz jest mgr inż. arch. Andrzej Trybulski

8.03.1991 - Czytelnia Naukowa - jeden z najstarszych działów Biblioteki funkcjonuje już w nowym lokalu przy ul.Krakowskiej, w centrum miasta w pobliżu wielu szkół i instytucji. Czytelnia posiada 30 miejsc, a jej współczesne wnętrze przystosowane do różnych form pracy może zmieniać się w salę ekspozycyjną, salę spotkań autorskich czy salę projekcji przezroczy; także świadczy usługi kserograficzne

26.09.1991 - Sesja Rady Miejskiej w Tarnowie uchwałą nr XVII/166/91 zatwierdziła docelową strukturę samorządowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego na podstawie koncepcji opracowanej przez J. Kanię - zastępcę dyr. WBP

30.09.1991 - Zarząd Miasta uchwałą nr 49/91 powołał mgr Janinę Kanię na stanowisko Pełnomocnika Zarządu Miasta do Spraw Organizacji MBP

15.12.1991 - Filia nr 5 otrzymała nowocześnie urządzony lokal w części budynku przedszkola przy ul. Zagumnie, w którym znajduje się wypożyczalnia książek i kącik czytelniczy z "Galerią Malucha"

31.12.1991 - Wojewoda Tarnowski zarządzeniem nr 73/91 ustalił podział WBP w Tarnowie, określając składniki majątkowe do przekazania na rzecz MBP w Tarnowie

1.01.1992 - Rozpoczyna działalność reaktywowana Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego składająca się z następujących działów merytorycznych: Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, Oddziału Starych Druków, Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Działu Instrukcyjno-Metodycznego oraz 15-tu filii bibliotecznych. Na stanowisko Dyrektora Biblioteki mianowano mgr Janinę Kanię, autorkę nowej koncepcji biblioteki publicznej, która swoimi pomysłami inspiruje środowisko bibliotekarzy. Dla potrzeb MBP oddano I piętro do tej pory częściowo zajmowanego budynku przy ul. Krakowskiej

23.02.1992 - Przy MBP powołano Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich , do którego przystąpiło ponad 50% pracowników merytorycznych Biblioteki; funkcję przewodniczącej objęła mgr Elżbieta Rogozińska-Bień

9.03.1992 - Wznowiła działalność Filia nr 17, dla której Zarząd Miasta przydzielił większy lokal w Dzielnicowym Domu Kultury przy ul. Westerplatte. W nowych pomieszczeniach znalazły miejsce: wypożyczalnia i czytelnia z częścią ekspozycyjną oraz sala wykładowa przeznaczona m.in. do prowadzenia lektoratów języka angielskiego

3.06.1992 - Otwarcie "Galerii Niebieskiej" przy ul. Krakowskiej, która oprócz funkcji ekspozycyjnych pełni rolę sali spotkań czytelników z gośćmi Biblioteki.

W"Galerii Niebieskiej" odbyło się spotkanie inauguracyjne "Klubu Przyjaciół Książki" przy MBP

1.09.1992 - Realizację wstępnego etapu automatyzacji Biblioteki rozpoczyna powołany przez Dyrektora MBP Oddział Informacji Komputerowej, kierowany przez mgr inż. Alicję Palarską

31.03.1993 - W Bibliotece Narodowej zakupiono pakiet programu bibliotecznego MAK i rozpoczęto jego testowanie

30.07.1993 - Filia nr 3 mieszcząca się przez 20 lat w piwnicach bloku przy ul. Lwowskiej, otrzymała nowe pomieszczenia przy ul. Pracy. W odpowiednio zaadaptowanym lokalu umieszczono wypożyczalnię z czytelnią; magazyny książek oraz przeznaczoną do prezentacji prac plastycznych "Galerię Marzanny"

1.08.1993 - Decyzją Dyrektora MBP powołany został Dział Informacyjno-Wydawniczy, którego jednym z zadań jest zorganizowanie "Centrum Wiedzy o Tarnowie i Regionie". Stanowisko kierownika Działu otrzymała mgr Maria Sąsiadowicz, bibliotekoznawca

5.04.1994 - Po wieloletnich staraniach Biblioteki dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przydzieliła oddzielne lokum Filii nr 16, funkcjonującej tam od 1981 r. co w znacznym stopniu poprawiło warunki pracy bibliotekarzy

8.04.1994 - Przy Filii nr 15, obsługującej inwalidów wzroku powstał Klub Dyskusyjny Książki Mówionej

15.04.1994 - Oddział Informacji Komputerowej rozpoczyna automatyczne tworzenie katalogu centralnego rejestrując nabytki dla wszystkich filii i działów bibliotecznych

21.09.1994 - W nowooddanym Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Lwowskiej otwarta została dla pacjentów i personelu szpitalnego Filia nr 4

18.01.1995 - Z udziałem władz Tarnowa i przedstawicieli krakowskiego Instytutu Francuskiego otwarto Oddział Książki Obcojęzycznej, który dysponuje księgozbiorem w językach: angielskim, francuskim i niemieckim, nieodpłatnie przekazanym m. in. przez Konsulat Amerykański w Krakowie, Instytut Francuski w Krakowie, Instytut Goethego w Krakowie i Czytelnię Anglistyczną Biblioteki Jagiellońskiej. Kierownictwo działu objęła mgr Alicja Kozik

25.05.1995 - Dział Informacyjno-Wydawniczy opracował i wydał pierwszy tom "Bibliografii miasta Tarnowa za rok 1992"

2.06.1995 - Podczas "Festiwalu Tarnowskiego" MBP otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Tarnowa za "koncepcję i wydawanie serii bibliografii literackich i zagadnieniowych"

15.09.1995 - Do zbiorów Oddziału Starych Druków włączono tzw. księgozbiory podworskie należące przed II wojną światową do okolicznych ziemian tarnowskich, zmieniając równocześnie jego nazwę na Oddział Starych Druków i Książki XIX-wiecznej. Oddziałem kieruje Jolanta Marszalska mgr bibliotekoznawstwa

10.04.1996 - "Plan kompleksowej komputeryzacji MBP" przygotowany przez kierownika Oddziału Informacji Komputerowej mgr Marię Bystrowskązostał zatwierdzony przez Zarząd Miasta do realizacji

15.05.1996 - Uchwałą Rady Miejskiej przyznano Bibliotece środki finansowe na komputeryzację poszczególnych działów bibliotecznych

10.07.1996 - Zarząd Miasta przyjął opracowany w Bibliotece dokument pn. "Reorganizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej" zawierający szczegółowy program przekształceń Biblioteki, w związku z powstawaniem w Tarnowie uczelni wyższych i poszerzeniem oferty dla ogółu czytelników

8.11.1996 - Biblioteka uzyskała dostęp do Internetu poprzez dzierżawę łącza stałego od Telekomunikacji Polskiej SA

2.01.1997 - Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów rozpoczął automatyczny druk kart dla wszystkich działów i filii bibliotecznych

16.01.1997 - W Oddziale Książki Obcojęzycznej wdrożono program biblioteczny MAK umożliwiający automatyzację wypożyczeń książek (stosowanie czytników i kodów kreskowych)

30.07.1997 - W "Galerii Niebieskiej" MBP odbyło się uroczyste otwarcie "Interklubu", który dysponował trzema stanowiskami komputerowymi. Była to jedna z pierwszych placówek tego typu w Tarnowie

1.09.1997 - Pełną automatyzację wypożyczeń wprowadzono w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży

1.06.1998 - Biblioteka udostępniła poprzez Internet wydawnictwa pełnotekstowem orazwszystkie komputerowe katalogi i bazy danych

1.10.1998 - Kolejnym działem, w którym zastosowano pełną automatyzację wypożyczeń była Wypożyczalnia dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej

30.06.1999 - Rada Miejska uchwałą nr X/203/99 połączyła MBP z byłą Wojewódzką Biblioteką Publiczną; tym samym z dniem1 lipca 1999 Miejska Biblioteka publiczna zmieniła swą strukturę organizacyjną

26.07.1999 - Zarząd Miasta Tarnowa zawarł Porozumienie ze Starostwem Powiatowym na mocy którego powierzono Miejskiej Bibliotece Publicznej wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu tarnowskiego ziemskiego. Do realizacji tych zadań Dyurektor MBP utworzył Dział Terenowy zatrudniający trzech instruktorów. Jego kierownikiem został mgr Tadeusz Trytek

1.10.1999 - Dyrektor MBP utworzył stanowisko zastępcy dyrektora i powierzył tę funkcję mgr Elżbiecie Rogozińskiej-Bień

10.1999 - W filii Nr 9 utworzono "Galerię Czerwone Słońce". Będą się w niej odbywać cykliczne prezentacje ekspozycji wypożyczonych z Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha" w Krakowie

01.2000 - Rozpoczęto komputeryzację filii. Filia Nr 17 otrzymała komputer do prac własnych (retrokonwersja zbiorów) oraz komputer dla czytelników (CD-ROMy, edytor tekstów)

11-12.03. 2000 - MBP uczestniczyła w "Małopolskich Dniach Internetu" udostępniając bezpłatnie przez dwa dni stanowiska komputerowe w obu Interklubach a także organizując prelekcje.

06.2000 - Utworzono w Filii Nr 18 "Galerię Ekologiczną", ktora wystawiać będzie prace plastyczne o tematyce przyrodniczej

12.2000 - Filia Nr 9 otrzymała komputer i rozpoczęła retrokonwersję zbiorów własnych

20.02.2001 - Pełną automatyzację wypożyczeń wprowadzono w  Czytelni Specjalistycznej. Dział ten prowadzi wypożyczenia krótkoterminowe

29.02.2001 - Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów rozpoczął automatyczny wydruk księgi inwentarzowej z wykorzystaniem programu MAK

05.2001 - Interklub (3 stanowiska komputerowe) został przeniesiony z Galerii Niebieskiej do osobnego pomieszczenia usytuowanego obok Czytelni Naukowej

05.2001 - Z wykorzystaniem programu bibliotecznego MAK wydrukowano, opracowaną przez Marię Sąsiadowicz Bibliografię Miasta Tarnowa. T.VI (1997-1998)

06.05.2002 - Pierwszą filią w której wprowadzono pełną automatyzację wypożyczeń jest Filia nr 17

09.05.2002 - Czytelnia Specjalistyczna (Al. Solidarności) uzyskuje przyłącze do sieci Internet .

09.2002 - W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży powstaje Kącik Kubusia Puchatka , który pełni rolę "bibliotecznego przedszkola" proponując cykliczne zajęcia dla najmłodszych.

04.11.2002 - Filia Nr 9 przy ul. Krzyskiej 116, rozpoczyna komputerową obsługę czytelników.

31.12.2002 - Kończący się rok 2002 MBP zamyka liczbą 308.444 czytelników korzystających ze zbiorów i biorących udział w różnorodnych formach działań kulturalno - oświatowych (spotkania autorskie, wernisaże wystaw, warsztaty literackie, lekcje biblioteczne, imprezy literacko - plastyczne dla dzieci i młodzieży itp.).

01.2003 - Rozpoczęto digitalizację zbiorów. W styczniu 2003 zostaje podpisana Umowa pomiędzy Biblioteką a Firmą ZETO" w sprawie przeniesienia do postaci cyfrowej zawartości 16. tomów "Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich" wyd. w l.1880 - 1902.

04.2003 - Kolejnym digitalizowanym obiektem są archiwalne roczniki czasopism z przełomu XIX i XX w.: "Pogoń" i  "Unia".

05.2003 - Na płycie CD-ROM wydana zostaje "Bibliografia miasta Tarnowa 1997 - 2000"

09.07.2003 - Filia Nr 5 otrzymuje od Fundacji im. A. Urbańczyka (Kraków) komputer, kolejne filie : Nr 13 - dn. 17.07, Nr 18 - dn. 3.11., Nr 9 - dn. 7.11. Komputery te podłączone do Internetu służyć będą czytelnikom.
Komputery wręcza osobiście prezes Fundacji P. Wojciech Filemonowicz. W Filii Nr 18, komputer wręczył Wicepremier RP Jerzy Hausner.

09.2003  -  W Filii Nr 18 przy ul. Romanowicza 38 powstaje Kącik Misia Uszatka - kolejne "biblioteczne przedszkole"

07.11.2003 - Jubileusz 95-lecia MBP - pod patronatem Ministra Kultury RP i Prezydenta Miasta Tarnowa. Miejska Biblioteka Publiczna zostaje uhonorowana Medalem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich "Bibliotheca Magna - Perennisque"

5. 12. 2003 - Uroczystość (w Ratuszu) wręczenia nagród laureatom konkursu literackiego "Bajśnia". MBP była współorganizatorem konkursu i wydawcą tomu nagrodzonych bajek i baśni.

15.12.2003 - MBP wyróżniona w ogólnopolskim konkursie dla bibliotek publicznych pod hasłem "BIBLIOTEKA - LOKALNE CENTRUM INFORMACJI, KULTURY I EDUKACJI" Celem konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Bibliotekę Narodową, Polską Izbę Książki oraz tygodnik "PRZEGLĄD" było promowanie bibliotek nowoczesnych, wzorowo zorganizowanych i prowadzących aktywną działalność w środowisku lokalnym. Jury złożone z przedstawicieli organizatorów wybrało 6. bibliotek, których działalność oceniło najwyżej. Wśród  wyróżnionych znalazła się Miejska Biblioteka Publiczna z Tarnowa.

31.12.2003 - Rok 2003  MBP zamyka liczbą 295. 967 czytelników korzystających ze zbiorów i biorących udział w różnorodnych formach działań kulturalno - oświatowych (spotkania autorskie, wernisaże wystaw, warsztaty literackie, lekcje biblioteczne, imprezy literacko - plastyczne dla dzieci i młodzieży itp.).

19.02.2004  - Filia Nr 9, ul. Krzyska 116 uzyskuje podłączenie do Internetu. Czytelnicy mogą korzystać bezpłatnie ze stanowiska sieciowego.

4.03.2004 - Filia Nr 17 otrzymuje komputer z Fundacji A.Urbańczyka.

8.03.2004Filia Nr 13 rozpoczyna uroczyście działalność w nowym lokalu przy ul. Starodąbrowskiej 4. Oprócz wypożyczalni, czytelni i stanowiska komputerowego z dostępem do internetu dla czytelników, utworzono trzecie już w
MBP biblioteczne przedszkole "Kącik Krasnoludków".

 9.03.2004  - "Książka dla Biblioteki".   Kiermasz książek na Placu Sobieskiego zorganizowany we współpracy z księgarniami. Każdy czytelnik zakupujący książkę dla Biblioteki został odnotowany w na liście sponsorów . Do zakupionych przez czytelników książek wklejane były specjalne naklejki z nazwiskiem darczyńcy. Czytelnicy zakupili w sumie 92 książki do zbiorów biblioteki

11.03.2004 - Dział Informacyjno-Wydawniczy i Czytelnia Specjalistyczna otrzymują komputery z Fundacji A.Urbańczyka. Komputery przekazał osobiście prezes Fundacji P. Wojciech Filemonowicz.

8 - 15.05. 2004 - TYDZIEŃ BIBLIOTEK. Ogólnopolska akcja zainicjowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Imprezy odbywały się pod hasłami:
Najmłodsi w bibliotecznych przedszkolach
Książka dla Biblioteki
Biblioteki w Europie były zawsze 
Młodzież w Bibliotece 
Dni otwarte - Biblioteka od kuchni
Książki, poezja i ... bonsai czyli pasje naszych czytelników

lipiec 2004 r. Zaproszenie z Centrum Pompidou w Paryżu (poprzez Instytut Francuski w W-wie) dyrektor MBP Janiny Kani, w lipcu 2004 r do udziału w studyjnym wyjeździe do Francji "Architektura i usługi w bibliotekach publicznych" - jako jedynej przedstawicielki bibliotek spoza Warszawy (z Polski zaproszono tylko 5 osób).

lipiec-sierpień 2004 r. - budynek główny MBP, ul. Krakowska 4 - malowanie ścian w działach merytorycznych, na korytarzach. Prace wykonali więźniowie z Zakładu Karnego przy ul. Konarskiego.

lipiec – sierpień 2004 r. - Wypożyczalnia dla Dorosłych, ul. Staszica 6 – przebudowa lokalu na parterze budynku, wyburzenie fragmentów ścian w celu uzyskania jednego dużego pomieszczenia. Położenie nowych płytek podłogowych, malowanie ścian, nowa aranżacja wnętrza. We wrześniu do użytku oddano część lokalu. Remont drugiej większej powierzchniowo części przewidziano w 2005 r.

wrzesień 2004 r. - Filia Nr 7 zotaje przeniesiona do nowego wyremontowanego przez Urząd Miasta lokalu mieszczącego się w Niepublicznej, Niepłatnej Szkole Podstawowej przy ul. Błotnej 2, w której filia zlokalizowana była w innym pomieszczeniu.

21.09.2004 r. Podczas międzynarodowej konferencji "Biblioteki w Europie - nowe możliwości" w Bibliotece Narodowej dyrektor Janina Kania odebrała wyróżnienie dla MBP za najlepszy program Tygodnia Bibliotek 8-15 maja 2004 - w ogólnopolskim konkursie dla bibliotek różnych sieci, organizowanym przez Zarząd Główny SBP.

26.11.2004  I nagroda w kategorii „Biblioteki Publiczne i Pedagogiczne” w konkursie Zarządu Głównego SBP na „Najlepsze witryny internetowe bibliotek”. Nagrodę odebrała 26.11. w Bibliotece Narodowej dyrektor MBP, uczestnicząca w Ogólnopolskiej Konferencji "Automatyzacja bibliotek publicznych" (24-26.11.2004 ).

31.12. 2004  W 2004 r. z usług MBP skorzystało ogółem ponad 298 tys. osób (odwiedziny wypożyczalniach, czytelniach, uczestnicy imprez bibliotecznych, słuchacze prelekcji i spotkań autorskich).

styczeń 2005  Wypożyczalnia dla Dorosłych, ul. Staszica 6 – w końcu stycznia rozpoczęto remont drugiej części lokalu (położenie nowych płytek podłogowych, malowanie ścian). Prace malarskie wykonują osadzeni z Zakładu Karnego w Mościcach.

luty-marzec 2005 r. przeprowadzono konwersję baz z formatu MARCBN na międzynarodowy format MARC21.

8 - 15 maja Tydzień Bibliotek pod hasłem : "Biblioteka otwarta dla ciebie". W programie m.in.:
9 maja - "Dzień otwarty - Biblioteka od kuchni"
10 maja - "Książka dla Biblioteki" - kiermasz książek na Placu Sobieskiego
11 maja - Spotkanie Pracowników Biblioteki z Prezydentem, przedstawicielami Rady Miejskiej i zaproszonymi Gośćmi; przekazanie w darze przez Wojciecha Filemonowicza prezesa Fundacji im. A. Urbańczyka 2. komputerów dla MBP w Tarnowie i 18 komputerów dla bibliotek w powiecie ziemskim.
Otwarcie wystawy "Zabytki piśmiennictwa polskiego z XVI w zbiorach MBP - Galeria Niebieska
12 maja Filia Nr 13 - Klub Literacki "13" - spotkanie miłośników poezji.
Czytelnia Naukowa - "Słowem malowane - baśniowy świat Andersena' - międzyszkolny dziecięco- młodzieżowy turniej.
13 maja Przystanek "BAŚŃ" - ul. Wałowa Przy ul. Wałowej na ławeczce przy przystanku tramwajowym (upamiętniającym przedwojenny tramwaj tarnowski) co pół godziny czytane były baśnie przez osoby przebrane za baśniowych bohaterów.
9 - 13 maja - poniedziałek - piątek- 1200 - 1300
"Godzina poezji" - Ławeczka Poetów,
ul. Wałowa

styczeń - grudzień 2005 - Działające w Bibliotece kluby literackie, jak co roku, zorganizowały interesujące spotkania: Grupa Młodych Autorów - skupia uzdolnioną literacko młodzież szkolną i pracującą - odbyło się 9 warsztatów literackich, wydano 3 numery pisma "ASPIRACJE. Magazyn literacki młodych";
Klub Przyjaciół Książki - spotkania z pisarzami, publicystami, promocje książek - odbyło się 8 spotkań z czytelnikami ( m.in. gościem Klubu byli : Leszek Mazan, Mieczysław Czuma, Krzysztof Pieczyński, Krzysztof Miklaszewski, Andrzej Grabowski, Antoni Sypek);
Dyskusyjny Klub Książki Mówionej - spotkania inwalidów wzroku, czytelników Filii Nr 12, wypożyczającej kasety książki mówionej. Podczas 10. spotkań wygłaszane były prelekcje o tematyce regionalnej i literackiej; Klub Literacki "13" dla emerytów - Filia Nr 13) - odbyło się 9 spotkań poświęconych m.in. poezji K. Baczyńskiego, A. Mickiewicza, ks. J. Twardowskiego, Elżbiety Drużbackiej, poezji miłosnej.

9.12.2005 Finał ogólnopolskiego konkursu literacko - plastycznego "Pozdrowienia dla Pana Andersena" na który nadesłano 700 projektów pocztówek z 98 miejscowości . Wydano drukiem 10. prac w formie pocztówek urodzinowych oraz publikację zawierającą nagrodzone teksty i rysunki.

styczeń - maj 2006 r. Wypożyczalnia dla Dorosłych, ul. Staszica 6 - kontynuowane były prace adaptacyjne wewnątrz lokalu: m.in. wykonano specjalne plansze z klasyfikacją dziesiętną działów ułatwiające czytelnikom dostęp do poszukiwanych książek i wprowadzono wolny dostęp do półek. Urząd Miasta Tarnowa zlecił wykonanie remontu schodów zewnętrznych przy drugim wejściu i zainstalowanie windy dla niepełnosprawnych.

maj 2006 Forum biblioteczne założone na stronach www biblioteki mające na celu m.in.: badanie środowiska czytelniczego, kształtowanie gustów czytelniczych, dostosowywanie księgozbioru do oczekiwań odbiorców. Cele te realizowane są także poprzez krótkie ankiety i bezpośrednie rozmowy z czytelnikami.

marzec - lipiec Filie na terenie miasta i czytelnia naukowa przy ul. Krakowskiej 4 - przeprowadzono remonty (wyburzenia części ścian, malowanie, zmiana oświetlenia, nowe wykładziny, panele, instalacje systemu alarmowego) i nowe aranżacje wnętrz w celu przygotowania punktów telecentrowych oraz zakończono budowę sieci internetowej (energetycznej i logicznej).

wrzesień 2006 - Filia 13 rozpoczęła automatyzację wypożyczeń

wrzesień 2006 - czerwiec 2007 Prowadzenie Tarnowskiego Salonu Poezji ( wspólnie z Tarnowskim Teatrem i Muzeum Okręgowym) - na który MBP uzyskała dotację z Min. Kultury i DN.

19.10.2006 Rozpoczyna działalność przy czytelni naukowej punkt Małopolskie Euro Info - na mocy umowy pomiędzy: WBP w Krakowie, Urzędu Marszałkowskiego i MBP.

19.12.2006 Uroczystość inauguracji działalności TELECENTRÓW odbyła się w MBP przy ul. Krakowskiej 4 - z udziałem viceprezydent Doroty Skrzyniarz, przedstawicieli Rady Miejskiej, dyrektorów wydziałów UM, dyrektorów szkół, dziennikarzy. W 11. filiach MBP i w czytelni naukowej powstało 12 telecentrów - punktów dostępu do internetu wyposażonych w 4. komputery, skaner, drukarkę kolorową, faks, ksero, bindownicę. Komputery Telecentrum ( w sumie 48 stanowisk) przeznaczone są dla wszystkich użytkowników. Telecentra oferują dostęp do Internetu, drukowanie, skanowanie, kopiowanie, bindowanie dokumentów. Projekt powstał w ramach "Systemu Wspomagania Zarządzania Edukacją EDUNET" współfinansowanego przez fundusz strukturalny Unii Europejskiej.

styczeń 2007 Filia Nr 18 - wprowadzenie komputerowej wypożyczalni.

13.03.2007 Porozumienie Bibliotek Tarnowskich - w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie przedstawicieli innych bibliotek tarnowskich dotyczące stworzenia internetowej biblioteki cyfrowej. Biblioteki zadeklarowały zakup programu Fidserw i udostępnienie własnych katalogów na stronach MBP.

25.05.2007 Rozpoczął działalność Dyskusyjny Klub Książki - prowadzony w ramach projektu Instytutu Książki (Kraków) i polskiego British Council (odpowiednik brytyjskiej grupy czytelniczej - reading groups ). DKK jest propozycją dla każdego kto lubi czytać książki i prowadzić swobodne dyskusje na ich temat. Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

26.06. 2007 Wieczór autorski wybitnego poety Adama Zagajewskiego.

sierpień 2007 Pozyskanie kolekcji zbiorów zasłużonego dla Tarnowa p. Witolda Gryla - ok. 500 egz. Tarnowian i ok. 2000 innych książek oraz 60 dokumentów.

styczeń - grudzień 2007 Retrokonwersja księgozbioru - we wszystkich działach i filiach biblioteki prowadzone są prace polegające na uzupełnianiu katalogów komputerowych o pozycje zakupione przed 1994 r. Obecnie wprowadzono 2/3 całości księgozbioru. Do komputerowych baz i katalogów czytelnicy mają dostęp na 55 stanowiskach.

Komputer dla seniora - akcja prowadzona w filiach MBP polegająca na cyklu szkoleń dla osób starszych, mających kłopoty z obsługą komputera i Internetu - przeciwdziałanie e-wykluczeniu.

Rok 2008 był rokiem Jubileuszu 100-lecia działalności Biblioteki. W ciągu całego roku realizowane były przedsięwzięcia mające na celu zaakcentowanie ważności i wzniosłości tej rocznicy dla samej Biblioteki i dla społeczności lokalnej :

 • Spektakularny cykl wystaw pod hasłem: "Tarnowscy Artyści Bibliotece" w Galerii Niebieskiej:
  Prace Aleksandry Zuba - Benn, Jerzego Napieracza, Anny Śliwińskiej - Kukli, Krystyny Baniowskiej - Stąsiek, Teresy Szafrańskiej,Anny Frühauf).
 • Wystawy z okazji 100 - lecia MBP w Filii Nr 8 w Mościcach:
  wrzesień: "Krajowa Wystawa Filatelistyczna: Literatura - Tarnów 2008" - zorganizowana wspólnie z Zarządem Okręgu Polskiego Związku Filatelistycznego w Tarnowie oraz Poczty Polskiej - Oddział Rejonowy w Tarnowie.
  październik: Ekslibrisy Andrzeja Znamirowskiego z Krakowa.
 • Wystawy w filach na terenie miasta, np.
  "Laurka na stulecie" - wystawa pokonkursowa - Filia Nr 13
  "Trzecie tysiąclecie wyzwaniem dla bibliotek" - wystawa przedstawiająca tradycję i nowoczesność w pracy z czytelnikiem - Filia Nr 17
  "Bibliotekarza portret własny z przymrużeniem oka" - Filia Nr 18
 • Konkursy dla czytelników:
  "Rówieśnicy MBP" - konkurs dla młodzieży na prezentację w formie opisu, fotografii, ilustracji wybranego obiektu lub postaci które podobnie jak MBP liczą 100 lat.
  "Biblioteka niczym ogród" - 100 cytatów o bibliotece, książce, czytaniu wymyślali czytelnicy.
  "Drzewo życzeń dla bibliotekarzy" - konkurs tekstowo - plastyczny.
  "Fraszki o bibliotece" - konkurs literacki - Filia Nr 3
 • Spotkania z czytelnikami, np.
  Z dziejów MBP w Tarnowie - prelekcje dla uczniów
  "Co czytali gdy byli mali"- spotkania najmłodszych czytelników z najstarszymi
  "Zaczarowana biblioteka" - zajęcia literacko - plastyczne dla dzieci w bibliotecznych przedszkolach
 • Jubileuszowe publikacje:
  "Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego 1908- 2008",
  "Bibliografia Miasta Tarnowa 2005 -2007" - dziesiąty tom,
  "Skarby Miejskiej Biblioteki Publicznej",
  "Aspiracje. Magazyn Literacki Młodych".


lipiec 2008 Zawieszenie nowych szyldów informacyjnych na budynkach przy ul. Krakowskiej 4 i Staszica 6. W obu budynkach oraz w każdej filii zamontowano okolicznościowe jubileuszowe tablice z nowym logo MBP.

sierpień 2008 ul. Staszica 6 - remont klatki schodowej obejmujący wyrównanie zniszczonych schodów, ułożenie nowych płytek, malowanie ścian i drzwi, założenie nowej balustrady przy schodach. Wykonany został też remont i ujednolicenie ogrodzenia.
ul. Krakowska 4 Na głównym budynku Biblioteki zainstalowano specjalne podświetlenie.

7.11.2008 Dokładnie w rocznicę otwarcia Biblioteki, w Sali Lustrzanej odbyły się uroczystości z udziałem władz miasta, powiatu , województwa i przedstawicieli Ministerstwa Kultury; dyrektorów bibliotek, uczelni, szkół, instytucji i wielu czytelników. MBP została odznaczona medalem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich "W dowód uznania". Dyrektor MBP Janina Kania została uhonorowana medalem "Zasłużony Kulturze "Gloria Artis" oraz innymi odznaczeniami, wyróżniający się pracownicy otrzymali odznaczenia państwowe ( medale "Za długoletnią służbę") , resortowe (odznaki "Zasłużony dla kultury polskiej") oraz "Dukaty Tarnowa" i "Grosze Ziemskie".
Z okazji 100 lecia został wybity przez MBP medal, który otrzymali tarnowscy prezydenci i starostowie oraz osoby, które Biblioteką poprzednio kierowały.

styczeń - grudzień 2009
Kontynuacja jubileuszowego cyklu: "Tarnowscy Artyści Bibliotece". W Galerii Niebieskiej prezentowano:
"Dziennik" - malarstwo Adama Faglio
oraz "Podróże z Aniołem VII - Sonety Krymskie" - malarstwo i ceramika Eugeniusza Molskiego.

W ramach realizacji porozumienia o współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie (mającego na celu zwiększenie dostępności do usług poradnictwa i informacji zawodowej mieszkańcom miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego) - prowadzone były dyżury doradcy zawodowego w Czytelni Naukowej i Wypożyczalni dla Dorosłych.

Uzyskanie dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, (poprzez Instytut Książki) do projektu Salony Literackie - 15.000 zł i Pora Poezji - 4.000 zł oraz na zakup nowości wydawniczych 29.770 zł. Z Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga uzyskano dotację na konserwację starych druków w wys. 25.200 zł.

Wydawnictwa własne w 2009 r.:

Cykliczne pismo Klubu Młodych Autorów "ASPIRACJE - Magazyn Literacki Młodych".

"Wiosenne wierszo klekoty. Prezentacje twórczości dziecięcej".
Grzegorz. Szczerba: "Darowizna Księcia Romana Sanguszki".
Robert Stańczyk: "Piąta strona świata" - tomik poezji
Ryszard Lis: "Niepokonani. Tarnowskie opowieści wojenne".

luty 2009 Filia nr 8, w budynku Mościckiego Centrum Kultury, posiadająca lokal o pow. 262 m. kw., musiała ze względu na całościowy remont obiektu przeprowadzić się (tylko z częścią zbiorów) do innego małego 35 m. kw. pomieszczenia.

28 marca 2009 r.
Rozpoczęcie realizacji projektu "Salony Literackie" (dofinansowany przez Instytut Książki - łącznie odbyło się 7. spotkań). "Salony Literackie" były ważnym i spektakularnym elementem działalności Biblioteki w środowisku lokalnym. Formuła Salonów pozwoliła na stworzenie warunków służących współpracy Biblioteki z innymi instytucjami w ramach prowadzonej edukacji czytelniczej i kulturalnej. Do realizacji zadania niezbędne było zaangażowanie artystów (aktorów, muzyków, chóru), twórców i historyków literatury, a także mediów i instytucji odpowiedzialnych za reklamę projektu. Współorganizatorami zadania były: m.in. Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie, tarnowska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

maj - grudzień 2009
Znaczącą dla lokalnego środowiska była wystawa fotografii ze zbiorów mieszkańców dzielnicy, z okazji jej 50- lecia, pt. "Krzyż wczoraj i dziś" w Filii Nr 9 przy ul. Krzyskiej 116. Uzupełnieniem tej ekspozycji była prezentacja zdjęć wykonanych przez czytelników w ramach konkursu "Mój dom, moja ulica, moja dzielnica".

lipiec 2009
Powstanie Klubu Moli Książkowych "Różowe Moliki" - zrzesza dzieci i młodzież. Patronem i znakiem firmowym Klubu jest Miki Mol i jego przyjaciele z trylogii Richarda Antoniusa. Spotkania odbywały się dwa razy w miesiącu.

lipiec - sierpień 2009
"Wakacyjne spotkania ze skarbami Biblioteki" - oferta skierowana do turystów oraz mieszkańców-cykl indywidualnych prezentacji zabytkowych obiektów z kolekcji starych druków zyskał uznanie osób, które skorzystały z tej możliwości poznania zbiorów.

Różnorodna oferta wakacyjnych zajęć literacko - plastycznych dla dzieci i młodzieży, największym powodzeniem cieszyły się: "Wakacyjna Szkoła Magii" - zawody i pojedynki toczone pomiędzy postaciami świata baśni i fantazji (przygotowane przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży); "Czytanie na trawie", które odbywało się na terenach zielonych wokół gmachu MCK, gdzie mieści się Filia Nr 8, zajęcia plastyczne "I ty zostań kreatorem mody!" w Filii Nr 18 oraz "Warsztaty komputerowe dla najmłodszych -( edukacja, gra ,zabawa). Filia Nr 2 prowadziła w okresie letnim zajęcia plastyczne przeznaczone dla osób dorosłych : decoupage sztuka zdobienia przedmiotów. Zajęcia cieszyły się dużą popularnością.

4.09.2009
Wernisaż wystawy litografii w Galerii Niebieskiej pt. "Alicja w krainie czarów - ilustracje: Salvador Dali". Zbiory udostępnili: Krystyna Baniowska - Stąsiek i Michel Meyer.

22.10.2009
Otwarcie wystawy fotograficznej pt. "Ulica generała Józefa Bema w moim mieście" w Filii Nr 18 . Wystawa powstała na bazie projektu zakładającego zaangażowanie do współpracy polskich internautów, którzy entuzjastycznie odnieśli się do przedsięwzięcia i wykonali zdjęcia ulicy Bema w swojej miejscowości. Prezentowane na wystawie fotografie, m.in. autorstwa użytkowników portalu digart.pl, charakteryzowała różnorodność pod względem techniki ich wykonania, jak i walorów artystycznych.

31.12.2009
W 2009 r. w wypożyczalniach zarejestrowano 27.564 czytelników, udostępniono na zewnątrz 422.114 książek, 11.097 czasopism bieżących. W czytelniach udostępniono na miejscu: 69.554 książki, 4.794 roczniki i 76.322 czasopisma. Średnia dzienna liczba odwiedzin w wypożyczalniach i czytelniach wynosiła ponad 1.050 osób.

ROK 2010 styczeń - grudzień 2010
W 2010 MBP przeprowadziła konserwację kilku starych druków w ramach otrzymanego dofinansowania trzech projektów zgłoszonych do : Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Mecenatu Małopolski Urzędu Marszałkowskiego.

23.01.2010
Rozpoczęcie cyklu imprez w MBP z okazji ROKU TARNOWA (680 rocznica lokacji miasta). Wernisaż wystawy w Galerii Niebieskiej MBP pt. "Wyżej dachów. Tarnów i okolice". Autorką obrazów jest dr Małgorzata Mizia, krakowianka, architekt i malarz, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

luty - marzec 2010
Na zewnątrz lokali filii na terenie miasta i na budynku MBP przy ul. Staszica 6 zamontowano nowe tablice informacyjne.

23.04.2010
Otwarcie w Galerii Niebieskiej wystawy z okazji Światowego Dnia Książki pt. "Genji monogatari" (z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha" w Krakowie). Utwór "Genji" napisany 1000 lat temu dotąd uważany jest za największe osiągnięcie japońskiej literatury.

maj - czerwiec 2010
Filia nr 8 przeprowadziła się do swojego dawnego lokalu w budynku Mościckiego Centrum Kultury. Unowocześniono wystrój pomieszczenia. Utworzono kolejne biblioteczne przedszkole - Kącik Jasia i Małgosi.

8-15.05.2010
Cykl imprez w ramach obchodzonego rokrocznie ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, tym razem pod hasłem: "Biblioteka - słowa, dźwięki, obrazy".

19.06.2010
Zmarła dyrektor MBP Janina Kania, która kierowała Biblioteką od 1992 r. "Z głębokim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wstrząsającą wiadomość o śmierci naszej Pani Dyrektor Janiny Kani. Całe swoje życie zawodowe związała z bibliotekarstwem. Od wielu lat z oddaniem kierowała Tarnowską Książnicą. Niestrudzenie zabiegała o rozwój kultury i czytelnictwa, o stworzenie w bibliotece miejsca przyjaznego i otwartego dla wszystkich, miejsca serdecznych spotkań w różnych wymiarach kultury. Powszechnie znana i ceniona w polskim środowisku bibliotekarskim. Poruszeni do głębi żegnamy naszą Panią Dyrektor, ale przede wszystkim dobrego i ciepłego Człowieka. Osobę wrażliwą, serdeczną, z wielką kulturą osobistą i dyskrecją odnoszącą się do ludzi i ich problemów. Zapamiętamy ją jako Osobę wyjątkową, taktowną, pełną uroku, piękna i elegancji. Pozostanie na zawsze w naszej serdecznej i życzliwej pamięci."- takimi słowami żegnaliśmy Janinę Kanię na bibliotecznej witrynie internetowej.

26.06.2010
Finał Konkursu Czytelniczego Książki Mówionej dla inwalidów wzroku (XXII edycji tarnowskiej, VIII małopolskie) pt "Życie jest podróżą prowadzącą do domu".

15.07.2010
Uruchomienie Tarnowskiej Biblioteki Cyfrowej. TBC powstała w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Głównym celem projektu jest ochrona, zabezpieczenie przed zniszczeniem, archiwizacja oraz upowszechnienie narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego poprzez digitalizację i udostępnienie w sieci Internet szczególnie wartościowych starych druków oraz czasopism, książek, druków ulotnych itp. o tematyce regionalnej.

17.09.2010
Wernisaż wystawy malarstwa Marii Wielgus - Antz pt. "Barwy natury" w Galerii w Filii nr 8, ul. Traugutta 1

październik 2010
Remont części dachu i kominów w budynku przy ul. Staszica 6.

17-24.10.2010
Cykl imprez w ramach XXV tarnowskiego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej - m.in. spotkanie czytelników z dziennikarką Judytą Syrek, autorką m.in. "Kobieta boska tajemnica - z ojcem Joachimem Badenim rozmawia...." oraz ostatniej książki "Uwierzcie w koniec świata".

19.11.2010
Wernisaż wystawy obrazów artysty plastyka Marty Odbierzychleb pt. "Ogrody" w Galerii Niebieskiej.

1.12.2010
Poranek literacki dla uczniów młodszych klas w Sali Lustrzanej - spotkanie autorskie z ulubionym pisarzem Grzegorzem Kasdepke.

grudzień 2010
Montaż nowych okien i drzwi wejściowych w lokalu Filii nr 3 przy ul. Pracy 4 c. Wymiana wszystkich drzwi na nowe wewnątrz głównego budynku MBP przy ul. Krakowskiej 4

 

styczeń- grudzień  2011 

MBP uzyskała dofinansowanie na realizację następujących projektów:

1. Zakup nowości wydawniczych - Min. Kultury i Dz. Nar. – 53.650 zł.

2. Literatura Europy – MKiDN - 24.500 zł.

3. Wydanie książki B. Sawczyk: "Karol Wojtyła w diecezji tarnowskiej" - dofinansowanie w wysokości 3000 zł z Urzędu Marszałkowskiego WM Całkowity koszt realizacji projektów – 110.850 zł. ; w tym : ogółem z zewnętrznych źródeł pozyskano 81.150 zł., wkład własny (dotacje z Urzędu Miasta) – 29.700 zł.

 

25.01.2011
W Filii nr 9 przy ul. Krzyskiej 116 otwarto wystawę „Ze szkicownikiem po Japonii – rysunki Andrzeja Wajdy”. Prace reżysera wypożyczono z krakowskiej „Mangghi”


27.01.2011

Uroczysty koncert poetycko- muzyczny „Podróże z tej i nie z tej Ziemi” w Sali Lustrzanej. Udział wzięli : znany poeta Józef Baran i śpiewający aktor Andrzej Słabiak.

 

18.02.2011
W Galerii Niebieskiej wernisaż wystawy obrazów Łukasza Wojtanowskiego.

 

17.03.2011
Otwarcie ekspozycji prawosławnych ksiąg liturgicznych z XVIII – XIX w. wypożyczonych z Ośrodka ELPIS w Gorlicach.

 

21.03.2011
Z okazji Światowego dnia Poezji, w Sali Lustrzanej poranek poetycki dla młodzieży licealnej. Poezje Miłosza czytali znani Tarnowianie, m.in. Urszula Augustyn – posłanka na Sejm RP.

 

8-15.05.2011
Cykl imprez w ramach ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, tym razem pod hasłem : ‘Biblioteka zawsze po drodze nie mijam wchodzę.”

 

30.06.2011

Filia nr 7 zakończyła swoją działalność z powodu wypowiedzenia umowy najmu pomieszczenia w Niepublicznej, Niepłatnej Szkole Podst. i Gimnazjum przy ul. Błotnej 2.

 

Lipiec – sierpień
Różnorodna oferta zajęć wakacyjnych dla dzieci : cykl „Palcem po mapie Małopolski”, warsztaty decoupage, czytanie na trawie, teatr cieni itp.

 

8.07.2011
W Filii nr 8 wernisaż wystawy malarstwa ( m.in. tryptyki) Marii Wielgus–Antz.

 

6.09.2011
Otwarcie wystawy grafik z kolekcji Krystyny Baniowskiej –Stąsiek i Michela Meyera : „Dekameron – ilustracje Salwadora Dali”.

Poprawiony: piątek, 20 stycznia 2012 13:24
 
Copyright © 2020 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Free joomla themes designed by Lonex.